O projekcie

Tytuł projektu:         Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach

Tytuł programu:       Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z głównych instrumentów finansowych europejskiej polityki spójności.

Nazwa osi priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Partner Wiodący:                 OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

Partner projektu:                 Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s.

Partner projektu:                 Miasto Szklarska Poręba

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności polsko-czeskiego pogranicza w Euroregionie Nysa poprzez wykorzystanie potencjału Gór Izerskich i zachodniej części Karkonoszy. Cel ten, jak i cel szczegółowy osi priorytetowej zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej wieży widokowej w Albrechticach v Jizerských horách, rekonstrukcję wieży widokowej na wzniesieniu Tanvaldský Špičák oraz budowę punktów widokowych w okolicach Szklarskiej Poręby.

Wieża widokowa na Světlym vrchu w Albrechticach v Jizerských horách będzie miała 22,2 m wysokości. Wieża widokowa jest zaprojektowana jako obiekt z drewna klejonego. Zostanie zbudowana na podstawie w kształcie regularnego ośmiokąta. W środki będą kręcone schody. Wieża widokowa będzie zlokalizowana na szycie Světlý vrch nad miejscowością Albrechtice v Jizerských horách niedaleko trasy Szlaku Grzbietowego i innych szlaków turystycznych.

Platforma widokowa wieży widokowej będzie prawie że okrągła o średnicy 6,5 m. Barierka będzie przymocowana do skrajnych belek platformy. Zaprojektowano ją tak, by przypominała ptasie gniazdo.

Wieża na Tanvaldskim Špičáku jest wieżą kamienną od 1909 roku. Planowane remonty i przebudowa dotyczą tylko samej wieży. Roboty nie będą ingerowały w pomieszczenia wspólne ze schroniskiem ani z restauracją. Właścicielem wieży widokowej jest partner projektu Tělovýchovná jednota Bižuterie. Modernizacja wieży widokowej obejmuje modernizację dachu. Ponadto zostanie przeprowadzona modernizacja galerii widokowej, w tym barierek i betonowych płyt. Zmodernizowane zostaną wewnętrzne drewniane schody i podesty. Wstawione będą nowe okna. Kamienny mur będzie oczyszczony, naprawiony i nowo zafugowany. Przy wieży widokowej zostaną zainstalowane elementy zabawowe dla dzieci. Partner projektu nie będzie w ramach projektu budował placu zabaw. W ramach projektu umieści tylko na placu przed wieżą widokową 5 elementów zabawowych dla dzieci (huśtawki, elementy do przełażenia itp.).

Dzięki zamontowaniu przy wieży widokowej Tanvaldský Špičák elementów zabawowych dla dzieci infrastruktura dziedzictwa kulturowego zostanie dostosowana do rozszerzenia oferty turystycznej. W wyniku realizacji zwiększy się też grono potencjalnych odwiedzających, ponieważ wieża widokowa stanie się atrakcyjna także dla rodzin z dziećmi. Ta grupa turystów odwiedza właśnie takie atrakcje turystyczne, których oferta dostosowana jest do dzieci. Działanie to wpłynie więc na kolejną grupę turystów.

Grupa skalna Karczmarz w centum Szkalrskiej Poręby z  przepiękną panoramą na górujący nad miastem szczyt w Głównym Grzbiecie Karkonoszy – górę Szrenica  (1362 m n.p.m.). Zakres prac: budowa dwóch platform widokowych,  montaż  elementów małej architektury.

Złoty Widok to okazały próg skalny nad doliną rzeki Kamienna, z  panoramą  na zachodnią części grzbietu Karkonoszy. Miejsce odwiedzane przez wybitnego malarza pochodzenia czeskiego Wlastimila Hofmana który w latach 1947?1970 mieszkał w pobliskim domu zwanym Wlastimilówką /muzeum/. Zakres prac: przebudowa  platformy widokowej, modernizacja schodów terenowych, montaż elementów małej architektury.

Miejsce naprzeciw zabytkowego budynku dworca kolejowego (1902 r.) o niezwykłych walorach widokowych, z panoramą na Karkonosze oraz na Wysoki Kamień –  górujący od zachodu nad Szklarską Porębą szczyt o wysokości 1058 m n.p.m. w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich. Ta przepiękna panorama wita przybywających do Szklarskiej Poręby turystów m.in. Koleją Izerską.  Zakres prac: budowa tarasu widokowego wraz z elentami małej architektury, przebudowa odcinka ciągu pieszego, budowa 24 miejsc postojowych, wykonanie schodów terenowych i traktu pieszego, budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej.

Zbójeckie Skały to ostatnia grupa skalna w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich. Realizacja punktu widokowego nawiązuje do tradycji miejsca. Przed 1934 rokiem istniała tam drewniana wieża widokowa. Loklizację punktu zaplnowanao na zrealiownej w 2013r.   ścieżce  prowadzącej po cennych przyrodniczo obszarach NATURA 2000. Zakres prac: budowa platformy widokowej,  montaż  elementów małej architektury.

Zlokalizowany  pomiędzy Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój 180° zakręt, to miejsce o niezwykłaych walorach widokowych z  panoramą  na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską, stały punkt wycieczek odwiedzjących miasto turystów. Zakres prac: odtworzenie  trzech tarasów, odtworzonie schodów terenowych, montaż elemetów małej architektury.

Gmina Albrechtice v Jizerských horách zbuduje ścieżkę prowadzącą do wieży widokowej na istniejącej ścieżce leśnej. Ścieżka ta będzie skręcała z trasy Szlaku Grzbietowego, jej długość wyniesie łącznie 185 m. Istniejąca dróżka leśna prowadząca na szczyt Světlego vrchu zostanie pozbawiona samosiejek i będzie utwardzona. Szerokość ścieżki zostanie zachowana wynosząc 3 m. Warstwy podłoża będą wzmocnione kruszywem, nawierzchnia zostanie odwodniona i odpowiednio zagęszczona. Nawierzchnia będzie wykonana z lokalnego kruszywa stosowanego do naprawy nawierzchni dróg. Po zakończeniu budowy wieży widokowej ścieżka będzie przeznaczona tylko dla turystów pieszych i rowerzystów. Droga prowadząca do wieży widokowej skręca z trasy Szlaku Grzbietowego, prowadzącego do Przerwanej Zapory i dalej do przejścia granicznej z Polską w Jizerce. Ścieżka prowadząca do wieży widokowej będzie też niedaleko zielonego szlaku turystycznego. Rejonie punktu widokowego na skale Karczmarz zaplanowano realizację odcinka traktu pieszo ? rowerowy  o długości 120 m, stanowiącego połączenie  punkt widokowy z drogą krajową nr 3 (droga prowdząca do granicy państawa z Republią Czeską). Ciąg pieszo ? rowerowy biegnie częściowo śladem historycznego traktu komunikacyjnego objętego ochroną konserwatorską. W tym odcinku planuje się przełożenie istniejącego bruku na nowej podbudowie ograniczonej krawężnikami. W pozostałym odcinku ciąg pieszo-rowerowy wykonany zostanie z nowej nawierzchni z kostki brukowej kamiennej. Ponadto planuje się  oświetlenie ciągu  poprzez ustawinie latarni pakowych.

PolandCzech